Banks & Tax Advisor

Banks                                                               Auditor         

The Premier Bank Limited                            Ahsan Rashid & Co

Dilkusha Branch, Dhaka                                 Kakrail, Dhaka, Bangladesh

Dutch Bangla Bank Limited

Ring road, Dhaka

NCC Bank Limited

Shyamoli, Dhaka

Bank Asia Limited

Shyamoli, Dhaka

 

Tax Advisor                                                    Legal Advisor

Sardar Jinnat Ali                                           Faizul Kabir
Bijoy Nagar, Dhaka, Bangladesh                 Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh